วิดีโอบรรยายหัวข้อที่ 1 : กฏหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ
และโรงประลอง ตามรูปแบบ new normal
(ESPReL Checklist)
วิทยากร ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
วิดีโอบรรยายหัวข้อที่ 2 : ระบบการจัดการสารเคมี
ภายในห้องปฏิบัติการ มจธ.
วิทยากร คุณปราชญ์ปริญ คำน้อย
วิดีโอบรรยายหัวข้อที่ 3 : การจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ (Esprel 3)
วิทยากร คุณอาภาพร ดาลุนฉิม
วิดีโอบรรยายหัวข้อที่ 4 : ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องจักรกล
วิทยากร นายธนาคาร คุ้มภัย
วิดีโอบรรยายหัวข้อที่ 5 : การประเมินความเสี่ยงและระบบระงับเหตุฉุกเฉิน (Esprel 5)
วิทยากร คุณอมรเทพ คุมสุข
วิดีโอบรรยายหัวข้อที่ 6 : การให้ความรู้และฝึกอบรม (Esprel 6)
วิทยากร คุณเจนวิทย์ ทิพย์ประเสริฐ
วิดีโอบรรยายหัวข้อที่ 7 : การจัดการข้อมูล
และเอกสาร (Esprel 7)
วิทยากร คุณศรุตตา สวนรัตน์

แบบทดสอบความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 โดยข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ จำนวน 40 คะแนน มีเกณฑ์สำหรับออกบัตร Safety Card คือ ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้คะแนน ตั้งแต่ 32 คะแนน ขึ้นไป โดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรดิจิทัลทางอีเมลล์ เพื่อใช้ในการยื่นของรับบัตร Safety Card จากภาควิชาของนักศึกษา