วิดีโอความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง หัวข้อ "ข้อกำหนดและมาตราฐานความปลอดภัยของนักวิจัย"
วิดีโอ ความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง หัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการปลอดภัย (ESPReL Part1)"
วิดีโอ ความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง หัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการปลอดภัย (ESPReL Part2)"
วิดีโอความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง หัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการแบบ New Normal"
วิดีโอความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง หัวข้อ "ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า"

แบบทดสอบความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 โดยข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ จำนวน 40 คะแนน มีเกณฑ์สำหรับออกบัตร Safety Card คือ ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้คะแนน ตั้งแต่ 32 คะแนน ขึ้นไป โดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรดิจิทัลทางอีเมลล์ เพื่อใช้ในการยื่นของรับบัตร Safety Card จากภาควิชาของนักศึกษา