บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

ศูนย์ EESH เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ด้านจัดระบบบริหารจัดการและจัดทำระเบียบ ปฏิบัติ ข้อบังคับด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและประสานให้เกิดการดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับนั้นๆ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการงานของศูนย์ EESH จะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญและคณะ/สำนักต่างๆ ในด้านการจัดระบบ การจัดฝึกอบรม จัดนิทรรศการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึก รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบ ติดตามการซื้อการใช้และการรายงานผลรวมถึงดูแลด้านการตรวจสอบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนการวิจัยและการทำงานอย่างปลอดภัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จะทำหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานตามแผน และการรายงานผลตามแผนให้กับประชากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้วางเป้าหมายการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพและบูรณาการระบบเหล่านั้น ให้เข้ากับการดำเนินการทุกด้านของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมและนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชนและอุตสาหกรรมที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมของประเทศโดยรวม วิสัยทัศน์ด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ มจธ. เป็นไปดังนี้ "มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย มจธ. ร่วมใจใช้พลังงานอย่างรู้ค่า รักษาสภาพแวดล้อมพร้อมส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยสร้างระบบความปลอดภัยให้ยั่งยืน"

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์ EESH เป็นส่วนงานที่ตั้งอยู่ในสำนักงานอธิการบดี โดยบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นของศูนย์ EESH คือการพัฒนาระบบ, กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ช่วยให้การดำเนินการของทุกกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่มีการจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี โครงสร้างของหน่วยงาน EESH (EESH Organization Chart) และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานใน EESH เป็นไปดังนี้