ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร

kmutt-b03-Prasert-r_auto_x2 (1) copy
WATS2086 2copy

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

รักษาการผู้อํานวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กิตติณัฐ แก้วทอง

นักวิทยาศาสตร์
kittinut.kae@kmutt.ac.th

อมรเทพ คุมสุข

วิศวกร
amornthep.kum@kmutt.ac.th

เจนวิทย์ ทิพย์ประเสริฐ

นักวิทยาศาสตร์
janewit.tip@kmutt.ac.th

ศรุตตา สวนรัตน์

นักวิทยาศาสตร์
sarutta.sua@kmutt.ac.th

อภิชาติ ธรรมจารย์

ผู้ช่วยนักวิจัย
apichart.tha@kmutt.ac.th

อาภาพร ดาลุนฉิม

ผู้ช่วยนักวิจัย
apaporn.dal@kmutt.ac.th

นัยรัตน์ วงษ์เวทย์

นักประชาสัมพันธ์
naiyarat.won@kmutt.ac.th

อัครชัย แก้วสมนึก

นักประชาสัมพันธ์
akarachai.kaews@kmutt.ac.th

นรากร วงษ์โคตร

นักสารสนเทศ
narakorn.wong@kmutt.ac.th

ปิยฉัตร ปัญญาภูมิสถิตย์

นักบริหารงานทั่วไป
piyachatr.pan@kmutt.ac.th

ปุญชิดา ฉิมพาลี

นักบริการการศึกษา
unchalee.chi@kmutt.ac.th

สุวิภา วิมุกตะลพ

พนักงานบริการ
suwipa.wim@kmutt.ac.th