โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดยคุณอมรเทพ คุมสุข และคุณเจนวิทย์ ทิพย์ประเสริฐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 50 คน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม ได้รับทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประจำสำนักงาน และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รวมถึงวิธีปฏิบัติตนในกรณีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการทำงานทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030 ใน เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ในทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน และเป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความคุ้มครองทางสังคมเพื่อความเสมอภาค

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn