“Green Market : ตลาด…รักษ์โลก”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 (World Environment Day 2023) ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Green Market : ตลาด…รักษ์โลก” ระหว่างเวลา 14.00 – 18.00 น. ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อยอดจากการปลูกพืชหรือทำกิจกรรมที่ดูแลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรักษ์โลกอีกทั้ง กิจกรรม DIY WORK SHOP จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นของใช้สารพัดประโยชน์ ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมงานสามารถชมพร้อมลงมือทำด้วยตนเอง และนำผลงานกลับได้ อาทิ การประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติก การทำถังหมักรักษ์โลก สิ่งประดิษฐ์ “ลูกหงอนไก่ทะเล”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn