EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน วิศว์-วิทย์ และบุคลากร มจธ. บางขุนเทียน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตามมาตรฐานกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน วิศว์-วิทย์ และบุคลากร มจธ. บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2566 ณ มจธ. บางขุนเทียน โดยมีดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม การอบรมดังกล่าวบรรยายโดยคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางขุนเทียน มาบรรยายในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการระงับเหตุเบื้องต้น ในด้านทักษะการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้การฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายที่ 3 สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn