สามเณรรักษ์โลก

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) นำโดย คณะวิทยากรจากศูนย์ EESH  พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษา Green Heart  จัดกิจกรรม สามเณรรักษ์โลก  ให้แก่สามเณรเพชรกล้า รุ่น 18 สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โดยคณะวิทยากรและกลุ่มนักศึกษา Green Heart จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยตามกรอบความยั่งยืน และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานที่ดี ผ่านกิจกรรมเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างชุมชน ย่อมจะส่งผลให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในระดับชุมชนต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 13 ที่มุ่งเน้นดำเนินมาตรการการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และ เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn