EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น อาคารเคเอกซ์ มจธ.

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตามมาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานสำหรับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง อาคารเคเอกซ์ มจธ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง อาคารเคเอกซ์ มจธ.โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงปากคลองสาน มาบรรยายในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น  การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมให้กับ บุคลากร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการระงับเหตุเบื้องต้น ในด้านทักษะการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้การฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย     ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายที่ 3 สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn