พลเมืองรักสะอาด Awake the Speaking Bin in U

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) คุณนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ และคุณอภิชาติ ธรรมจารย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “พลเมืองรักสะอาด Awake the Speaking Bin in U” ในวันพุธที่ 29 และวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ International Learning Space ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ จัดโดยศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้นักศึกษา มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมต่อประเด็นหรือปัญหาต่างๆในด้านของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต  และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030  เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn