มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชม มจธ.มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชม มจธ.มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH พร้อมด้วยคณะดำเนินงานจากศูนย์ EESH สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักเคเอ็กซ์ และกลุ่มนักศึกษาผู้นำ Green Heart ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม AD-909 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH บรรยายเรื่องระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องระบบการบริการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านความยั่งยืนในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 13 ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศ 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn