กิจกรรม GCDC FUN FEST 2023 : Better Me Better U for Better World

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) นำโดย กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ร่วมจัดนิทรรศการความยั่งยืนและกิจกรรม ภายใต้ธีม Green Fun Fest ภายในงาน GCDC FUN FEST 2023: Better Me, Better U for Better World (เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเรา และโลก) จัดโดย ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) คณะศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาภาษา และสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ณ ลานชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH ร่วมพิธีเปิดและได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความยั่งยืน…เริ่มต้นที่ตัวเรา” ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองความยั่งยืนร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมต่อประเด็นหรือปัญหาต่างๆในด้านของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องความยั่งยืนต่างๆที่ดีอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn