นักศึกษาผู้นำ Green Heart คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน “มดงานสานใจ สู้ภัยโควิด-19” และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “The next Normal : Sustainability Actions for Higher Education during COVID-19” (Student Project Challenge 2021) ภายในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2564 The 6th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand (SUN Thailand 2021) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน KU WebEx Meeting โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านของความปลอดภัย อีกทั้งยังพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และได้สร้างความยั่งยืนให้กับประชาคม มจธ. แล้วยังขยายผลเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนเหล่านี้ไปสู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยจนมีผลสำเร็จออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ทีมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ประกอบไปด้วย นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล และนางสาวสุภาวดี ภูสนาม โดยมี ศูนย์ EESH และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาตลอดการดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 2 บรรลุความมั่นคงทางอาหาร เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn