Kmutt Green Nudges Road Show

KMUTT Green Nudges Road Show มจธ.บางขุนเทียน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) จัดกิจกรรม KMUTT Green Nudges Road Show เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดการ”ดุน”หรือ”สะกิด” เพื่อให้ได้รับความสนใจและ “รุน” ไปทีละน้อยในการที่จะเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษา บุคลากรและพนักงานภายในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมกันส่งผลให้เกิดการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การดำเนินงานและการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมจธ.ในการกำหนดกลยุทธของการพัฒนานักศึกษาบุคลากรให้เป็น Green Heart ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs2030 เป้าหมายที่ 17 เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต  และเป้าหมายที่ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn