มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH คุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน พร้อมด้วย คณะดำเนินงานจาก สำนักบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน และศูนย์ EESH ให้การต้อนรับ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน เรื่อง ระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 1 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (อาคารBRI) โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH บรรยาย เรื่อง KMUTT Green University For SDGs 2030 และคุณผดุง บุญเพ็ชร บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสถานที่ การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มุ่งสู่ความยั่งยืน หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องระบบการบริการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านความยั่งยืนในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 13 ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn