EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ.บางขุนเทียน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแบบมืออาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.บางขุนเทียน ในรูปแบบ New Normal เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในเรื่อง KMUTT New Normal ระบบการบริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะ ความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH และนักศึกษาผู้นำ Green Heart ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบ มจธ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นตามหลักการของการเว้นระยะห่างทางสังคม และ เรื่องการปฏิบัติการหลักการ KMUTT New Normal การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs2030 ในเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ เป้าหมายที่ 12 เน้นการบริโภคที่ยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมนโยบายไม่ใช้โฟมและงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเป้าหมายที่13 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อลดโลกร้อน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn