มจธ.เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

มจธ.เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มจธ.ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์EESH พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน,ศูนย์ EESH และนักศึกษา Green Heart ร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 (THE 7TH ANNUAL CONFERENCE OF SUSTAINABLE UNIVERSITY NETWORK OF THAILAND) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย (SUN THAILAND) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ Actions toward the low-carbon world” ในวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี นายสัมพันธ์ เย็นสาราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ. ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงานการประชุม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นักศึกษาในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation และเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน Sustainability กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้เกิดการขยายความร่วมมือของเครือข่ายสู่ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ สู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภาคส่วนอื่นของสังคม ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDG 2030 เป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn