มจธ. บางขุนเทียน รับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH และคุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย และคณะดำเนินงานจากสำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน,ศูนย์ EESH ห้องปฏิบัติการต่างๆและหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กทม.พื้นที่ 2 ในการเข้าตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 2 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Research and Innovation Building: BRI) โดยมี คุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียนนำเสนอระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ตามนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มีการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี KMUTT TOTAL COMMITMENT : Safety in all we do “มจธ. ยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราทำ” พร้อมทั้งนำคณะกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการความปลดภัย ระบบบริหารจัดการระบบต่างๆ และการจัดการด้านความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุ (BPCL) โรงเรือนจัดเก็บของเสีย รวมทั้งเยี่ยมชมระบบความปลอดภัยโดยใช้ CCTV ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2566 มจธ. ได้สมัครเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งทางคณะกรรมการได้ชื่นชมระบบบริหารจัดการของ มจธ. พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารความปลอดภัยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn