Blog list – Classic

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานความปลอดภัย มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 (Safety Week) ภายใต้ธีม มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Nurturing Health & Safety, Energy and Environmental Sustainability towards Carbon Neutrality) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ…

Read more

Blog list – Classic with dividers

NEWS

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานความปลอดภัย มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 (Safety Week) ภายใต้ธีม มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Nurturing Health & Safety, Energy and Environmental Sustainability towards Carbon Neutrality) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ…

Read more

Blog list – Centered

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

NEWS

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานความปลอดภัย มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 (Safety Week) ภายใต้ธีม มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Nurturing Health & Safety, Energy and Environmental Sustainability towards Carbon Neutrality) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ…

Read more

Blog list – Bottom overlap

NEWS

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานความปลอดภัย มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 (Safety Week) ภายใต้ธีม มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Nurturing Health & Safety, Energy and Environmental Sustainability towards Carbon Neutrality) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ…

Read more

Blog list – Side overlap

NEWS

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานความปลอดภัย มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 (Safety Week) ภายใต้ธีม มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Nurturing Health & Safety, Energy and Environmental Sustainability towards Carbon Neutrality) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ…

Read more