เหลือเวลาในการทำแบบทดสอบ

2023/07/30 23:59:59

ศึกษาบทเรียนจากสื่อวีดีโอและทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อรับใบประกาศนียบัตรดิจิทัล เพื่อใช้ในการยืนยันเข้าร่่วมกิจกรรม HANDS ON
ภาคปฏิบัติในลำดับต่อไป

ค้นหาเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมแล้ว

พิมพ์ชื่อตามที่ได้ลงไว้ใน GOOGLE FORM แบบทดสอบหลังเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบเกียรติบัตรได้ทันทีหลังจากทำแบบทดสอบผ่านทางอีเมล และสามารถค้นหาไฟล์เกียรติบัตรจากช่องค้นหานี้ได้ในวันถัดไป