NEWS

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานความปลอดภัย มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 (Safety Week) ภายใต้ธีม มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Nurturing Health & Safety, Energy and Environmental Sustainability towards Carbon Neutrality) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ…

Read article
NEWS

มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (สทภ.บางขุนเทียน) ร่วมมือกับ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติ นำโดยคณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยคณะผู้นำนักศึกษา Green Heart ภายใต้โครงการสัมมนานักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้อาทิ ต้นกระทิง, ต้นจิกทะเล, ต้นพิกุล, ต้นตีนเป็ดและต้นรุ่ย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน มจธ.บางขุนเทียน จำนวน 50 ต้น นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกาง เพาะกล้าโกงกางและปลูกต้นไม้น้ำเค็ม จำนวน 2,000 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…

Read article
NEWS

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH คุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน พร้อมด้วย คณะดำเนินงานจาก สำนักบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน และศูนย์ EESH ให้การต้อนรับ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน เรื่อง ระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 1 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (อาคารBRI) โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH บรรยาย เรื่อง KMUTT Green University For SDGs 2030 และคุณผดุง บุญเพ็ชร บรรยาย…

Read article
NEWS

Green School Network โรงเรียนสุพิชญา

KMUTT Green School Network เครือข่ายโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนสุพิชญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยศูนย์ EESH พร้อมด้วยคณะนักศึกษาผู้นำ Green Heart Team จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างผู้นำในโรงเรียนให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุพิชญา จำนวนกว่า 60 คน เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมสีเขียวและเสริมสร้างสุขภาวะสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้ โครงการอบรม KMUTT Green School Network เครือข่ายโรงเรียนสีเขียว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสุพิชญา กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และการอนุรักษ์พลังงานที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อขยายผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียน สร้างผู้นำนักเรียนที่มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย (Green Heart) และเผยแพร่และขยายผลต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม และสนับสนุนการสร้างเมืองเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 11เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Read article
NEWS

มจธ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมเครือข่ายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร (Zero Waste Station) การทำปุ๋ยหมัก การผลิตก๊าซชีวภาพกลับไปใช้ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกาะพะลวย ที่วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าไปร่วมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับSDGs 2030 เป้าหมายที่…

Read article
NEWS

“Green Market : ตลาด…รักษ์โลก”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 (World Environment Day 2023) ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Green Market : ตลาด…รักษ์โลก” ระหว่างเวลา 14.00 – 18.00 น. ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อยอดจากการปลูกพืชหรือทำกิจกรรมที่ดูแลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรักษ์โลกอีกทั้ง กิจกรรม DIY WORK SHOP จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นของใช้สารพัดประโยชน์ ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมงานสามารถชมพร้อมลงมือทำด้วยตนเอง และนำผลงานกลับได้ อาทิ การประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติก การทำถังหมักรักษ์โลก สิ่งประดิษฐ์ “ลูกหงอนไก่ทะเล”

Read article
NEWS

โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดยคุณอมรเทพ คุมสุข และคุณเจนวิทย์ ทิพย์ประเสริฐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 50 คน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม ได้รับทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประจำสำนักงาน และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รวมถึงวิธีปฏิบัติตนในกรณีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการทำงานทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030 ใน เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ในทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน และเป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความคุ้มครองทางสังคมเพื่อความเสมอภาค

Read article
NEWS

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน วิศว์-วิทย์ และบุคลากร มจธ. บางขุนเทียน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตามมาตรฐานกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน วิศว์-วิทย์ และบุคลากร มจธ. บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2566 ณ มจธ. บางขุนเทียน โดยมีดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม การอบรมดังกล่าวบรรยายโดยคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางขุนเทียน มาบรรยายในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการระงับเหตุเบื้องต้น ในด้านทักษะการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้การฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายที่ 3 สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ

Read article
NEWS

Kmutt Green Nudges Road Show

KMUTT Green Nudges Road Show มจธ.บางขุนเทียน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) จัดกิจกรรม KMUTT Green Nudges Road Show เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดการ”ดุน”หรือ”สะกิด” เพื่อให้ได้รับความสนใจและ “รุน” ไปทีละน้อยในการที่จะเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษา บุคลากรและพนักงานภายในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมกันส่งผลให้เกิดการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การดำเนินงานและการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมจธ.ในการกำหนดกลยุทธของการพัฒนานักศึกษาบุคลากรให้เป็น Green Heart ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs2030 เป้าหมายที่ 17 เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต  และเป้าหมายที่ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

Read article
NEWS

“กิจกรรม มจธ.ร่วมสนับสนุน Nature Positive Universities Initiation กับการปลูกป่าชายเลนประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรม Mangrove Forest Planting ประจำเดือน มิถุนายน โดยมีคณะผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้าโกงกาง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 2000 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทางทะเล และเป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกและน้ำอย่างยั่งยืน

Read article
NEWS

EESH ร่วมกับ CIC จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025(2017) หลักสูตรที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์การวัดและความไม่แน่นอนของการวัดวิเคราะห์ Measurement and Uncertainty Analysis

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม ISO/IEC 17025(2017) ในหลักสูตรที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์การวัดและความไม่แน่นอนของการวัดวิเคราะห์ Measurement and Uncertainty Analysis โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการเข้าร่วมในการจัดทำมาตรฐานพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 (2017) และเพื่อพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยและบริการ ให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลจากห้องปฏิบัติการ และเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยและให้บริการภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (2017) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนำระบบไปสู่การปฏิบัติทำให้ผลการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กิจกรรมฝึกอบรมจัดขึ้นในวันที่14-15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น7 อาคารอเนกประสงค์ มจธ. บางมด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวนทั้งหมด 50 คน กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม…

Read article