มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานความปลอดภัย มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 (Safety Week) ภายใต้ธีม มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Nurturing Health & Safety, Energy and Environmental Sustainability towards Carbon Neutrality) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ…

Read more

มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (สทภ.บางขุนเทียน) ร่วมมือกับ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติ นำโดยคณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยคณะผู้นำนักศึกษา Green Heart ภายใต้โครงการสัมมนานักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้อาทิ ต้นกระทิง, ต้นจิกทะเล, ต้นพิกุล, ต้นตีนเป็ดและต้นรุ่ย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน มจธ.บางขุนเทียน จำนวน 50 ต้น นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกาง เพาะกล้าโกงกางและปลูกต้นไม้น้ำเค็ม จำนวน 2,000 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…

Read more

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH คุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน พร้อมด้วย คณะดำเนินงานจาก สำนักบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน และศูนย์ EESH ให้การต้อนรับ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน เรื่อง ระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 1 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (อาคารBRI) โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH บรรยาย เรื่อง KMUTT Green University For SDGs 2030 และคุณผดุง บุญเพ็ชร บรรยาย…

Read more

Green School Network โรงเรียนสุพิชญา

KMUTT Green School Network เครือข่ายโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนสุพิชญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยศูนย์ EESH พร้อมด้วยคณะนักศึกษาผู้นำ Green Heart Team จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างผู้นำในโรงเรียนให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุพิชญา จำนวนกว่า 60 คน เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมสีเขียวและเสริมสร้างสุขภาวะสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้ โครงการอบรม KMUTT Green School Network เครือข่ายโรงเรียนสีเขียว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสุพิชญา กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และการอนุรักษ์พลังงานที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อขยายผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียน สร้างผู้นำนักเรียนที่มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย (Green Heart) และเผยแพร่และขยายผลต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม และสนับสนุนการสร้างเมืองเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 11เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Read more

มจธ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมเครือข่ายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร (Zero Waste Station) การทำปุ๋ยหมัก การผลิตก๊าซชีวภาพกลับไปใช้ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกาะพะลวย ที่วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าไปร่วมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับSDGs 2030 เป้าหมายที่…

Read more

“Green Market : ตลาด…รักษ์โลก”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 (World Environment Day 2023) ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Green Market : ตลาด…รักษ์โลก” ระหว่างเวลา 14.00 – 18.00 น. ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อยอดจากการปลูกพืชหรือทำกิจกรรมที่ดูแลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรักษ์โลกอีกทั้ง กิจกรรม DIY WORK SHOP จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นของใช้สารพัดประโยชน์ ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมงานสามารถชมพร้อมลงมือทำด้วยตนเอง และนำผลงานกลับได้ อาทิ การประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติก การทำถังหมักรักษ์โลก สิ่งประดิษฐ์ “ลูกหงอนไก่ทะเล”

Read more

โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม โครงการฝึกอบรมผู้พิการ เรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดยคุณอมรเทพ คุมสุข และคุณเจนวิทย์ ทิพย์ประเสริฐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 50 คน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม ได้รับทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประจำสำนักงาน และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รวมถึงวิธีปฏิบัติตนในกรณีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการทำงานทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030 ใน เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ในทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน และเป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความคุ้มครองทางสังคมเพื่อความเสมอภาค

Read more

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน วิศว์-วิทย์ และบุคลากร มจธ. บางขุนเทียน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตามมาตรฐานกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน วิศว์-วิทย์ และบุคลากร มจธ. บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2566 ณ มจธ. บางขุนเทียน โดยมีดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม การอบรมดังกล่าวบรรยายโดยคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางขุนเทียน มาบรรยายในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการระงับเหตุเบื้องต้น ในด้านทักษะการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้การฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายที่ 3 สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ

Read more

Kmutt Green Nudges Road Show

KMUTT Green Nudges Road Show มจธ.บางขุนเทียน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) จัดกิจกรรม KMUTT Green Nudges Road Show เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดการ”ดุน”หรือ”สะกิด” เพื่อให้ได้รับความสนใจและ “รุน” ไปทีละน้อยในการที่จะเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษา บุคลากรและพนักงานภายในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมกันส่งผลให้เกิดการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การดำเนินงานและการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมจธ.ในการกำหนดกลยุทธของการพัฒนานักศึกษาบุคลากรให้เป็น Green Heart ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs2030 เป้าหมายที่ 17 เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต  และเป้าหมายที่ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

Read more

“กิจกรรม มจธ.ร่วมสนับสนุน Nature Positive Universities Initiation กับการปลูกป่าชายเลนประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรม Mangrove Forest Planting ประจำเดือน มิถุนายน โดยมีคณะผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้าโกงกาง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 2000 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทางทะเล และเป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกและน้ำอย่างยั่งยืน

Read more

EESH ร่วมกับ CIC จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025(2017) หลักสูตรที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์การวัดและความไม่แน่นอนของการวัดวิเคราะห์ Measurement and Uncertainty Analysis

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม ISO/IEC 17025(2017) ในหลักสูตรที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์การวัดและความไม่แน่นอนของการวัดวิเคราะห์ Measurement and Uncertainty Analysis โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการเข้าร่วมในการจัดทำมาตรฐานพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 (2017) และเพื่อพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยและบริการ ให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลจากห้องปฏิบัติการ และเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยและให้บริการภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (2017) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนำระบบไปสู่การปฏิบัติทำให้ผลการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กิจกรรมฝึกอบรมจัดขึ้นในวันที่14-15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น7 อาคารอเนกประสงค์ มจธ. บางมด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวนทั้งหมด 50 คน กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ไอซ์ อัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาผู้นำ Green Heart คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน The Smart Influencer Contest 2023

นักศึกษาผู้นำ Green Heart นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน The Smart Influencer Contest 2023 จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ ผู้มีทักษะการสื่อสารเป็นเยี่ยมและมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวทางการค้า การลงทุนในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย โดยงานนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน คือ คุณภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการ (บริหาร) ITD ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรและผู้ประกาศข่าว คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Thailand e-Business Center คุณพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช หรือ Producer ยุง อตีดทีวีโปรดิวเซอร์ชื่อดัง และคุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ ซักซี้ด ห่วยขั้นเทพ เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ พรจากฟ้า…

Read more

มดอาสา อนุรักษ์ป่าชายเลน เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Biodiversity Day)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรม มดอาสา อนุรักษ์ป่าชายเลน เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Biodiversity Day)โดยมีนักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. ร่วมกัน เพาะต้นกล้าโกงกาง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 700 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ  อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น  กิจกรรมนี้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,869 kg CO2 พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา  กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทางทะเล และเป้าหมายที่ 15 :…

Read more

มจธ. บางขุนเทียน รับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH และคุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย และคณะดำเนินงานจากสำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน,ศูนย์ EESH ห้องปฏิบัติการต่างๆและหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กทม.พื้นที่ 2 ในการเข้าตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 2 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Research and Innovation Building: BRI) โดยมี คุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียนนำเสนอระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ตามนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มีการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี KMUTT TOTAL COMMITMENT : Safety in all we do “มจธ. ยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราทำ”…

Read more

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ. บางขุนเทียน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ. สำหรับเจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬา มจธ.บางขุนเทียน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในเรื่องระบบการบริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะ ความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH และนักศึกษาผู้นำ Green Heart ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบ มจธ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนนำไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (KMUTT Carbon Neutrality 2040) ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นตามหลักการของการเว้นระยะห่างทางสังคม และ เรื่องการปฏิบัติการหลักการ KMUTT New Normal การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs2030 ในเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ…

Read more

Green Heart อาสาจัดการขยะภายในงาน “แกว๊กแกว๊กเกมส์” ATOM GAMES #29

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) ร่วมกับ สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. และ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะและบูธกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “แกว๊กแกว๊กเกมส์” (ATOM GAMES #29) ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมอาสาจัดการขยะ ในงานรูปแบบ Speaker Bin หรือ ถังขยะพูดได้เชิญชวนให้ความรู้สำหรับผู้ที่จะทิ้งขยะเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายซึ่งงานดังกล่าวได้รับคำชมและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการจัดงานครั้งต่อไปอีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDGs 2030 เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Read more

มจธ. รับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิเวศเพื่อนักศึกษาและผู้เรียนรู้ คุณกมลธร จรัลรัมย์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย คุณสุทิพา แซ่ตัน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน คุณปรีชา อาการศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนสำนักบริหารอาคารและสถานที่ คุณราเชนทร์ วงแหวน หัวหน้าฝ่ายกายภาพสำนักบริหารอาคารและสถานที่ คุณเฉลิมศักดิ์ เจริญสุข สำนักบริหารอาคารและสถานที่ คุณศศิธร ทรงสกุล กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด คุณวินัย แสนสุข สำนักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะดำเนินงานจากศูนย์ EESH และหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กทม.พื้นที่ 2 ในการเข้าตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม LIB 108 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด โดยมี คุณอมรเทพ คุมสุข ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยจากศูนย์…

Read more

งานพหุวัฒนธรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ

ภาพบรรยากาศงานพหุวัฒนธรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ กับบูธมจธ. เรียนรู้ คู่ชุมชน ขยายผล Green Heart นิทรรศการและเกมแจกรางวัล เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและเกมนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Read more

มจธ.ร่วมกับ กทม.จับมือภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ เอกชน สำนักงานเขต และชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 Do it yourself สร้างโลกสวย ด้วยมือเรา : พลังยิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆ เพื่อโลกของเรา ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมทำกิจกรรม DIY Upcycling Product ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในปีนี้ มจธ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้ธีม KMUTT join to Beat Plastic Pollution ชาว มจธ.ร่วมใจงดใช้ Single Use Plastic และผลการดำเนินงานการลดขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยกิจกรรม Workshop…

Read more

กิจกรรมสองมือพิทักษ์รักษ์โลกปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนักศึกษา บุคลากรพร้อมด้วยประชาคม มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ป่าชายเลน ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทางทะเล และเป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู…

Read more

กิจกรรม GCDC FUN FEST 2023 : Better Me Better U for Better World

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) นำโดย กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ร่วมจัดนิทรรศการความยั่งยืนและกิจกรรม ภายใต้ธีม Green Fun Fest ภายในงาน GCDC FUN FEST 2023: Better Me, Better U for Better World (เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเรา และโลก) จัดโดย ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) คณะศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาภาษา และสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ณ ลานชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH ร่วมพิธีเปิดและได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความยั่งยืน…เริ่มต้นที่ตัวเรา” ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองความยั่งยืนร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา มีความตระหนัก…

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชม มจธ.มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชม มจธ.มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH พร้อมด้วยคณะดำเนินงานจากศูนย์ EESH สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักเคเอ็กซ์ และกลุ่มนักศึกษาผู้นำ Green Heart ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม AD-909 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH บรรยายเรื่องระบบการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องระบบการบริการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านความยั่งยืนในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 13 ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศ 

Read more

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น อาคารเคเอกซ์ มจธ.

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตามมาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานสำหรับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง อาคารเคเอกซ์ มจธ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง อาคารเคเอกซ์ มจธ.โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงปากคลองสาน มาบรรยายในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น  การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมให้กับ บุคลากร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจำอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการระงับเหตุเบื้องต้น ในด้านทักษะการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้การฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย     ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายที่ 3 สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ

Read more

สามเณรรักษ์โลก

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) นำโดย คณะวิทยากรจากศูนย์ EESH  พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษา Green Heart  จัดกิจกรรม สามเณรรักษ์โลก  ให้แก่สามเณรเพชรกล้า รุ่น 18 สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โดยคณะวิทยากรและกลุ่มนักศึกษา Green Heart จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยตามกรอบความยั่งยืน และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานที่ดี ผ่านกิจกรรมเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างชุมชน ย่อมจะส่งผลให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในระดับชุมชนต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 13 ที่มุ่งเน้นดำเนินมาตรการการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข…

Read more

พลเมืองรักสะอาด Awake the Speaking Bin in U

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) คุณนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ และคุณอภิชาติ ธรรมจารย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “พลเมืองรักสะอาด Awake the Speaking Bin in U” ในวันพุธที่ 29 และวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ International Learning Space ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ จัดโดยศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้นักศึกษา มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมต่อประเด็นหรือปัญหาต่างๆในด้านของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต  และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030  เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read more

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ. บางมด

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ. สำหรับเจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.บางมด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องจำรัสฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในเรื่องระบบการบริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะ ความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH และนักศึกษาผู้นำ Green Heart ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบ มจธ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนนำไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (KMUTT Carbon Neutrality 2040) ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นตามหลักการของการเว้นระยะห่างทางสังคม และ เรื่องการปฏิบัติการหลักการ KMUTT New Normal การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs2030 ในเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน…

Read more

KMUTT 60 Earth Hour 2023 ” Biggest Hour for Earth

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour 2023)” ในปีนี้ มจธ. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ WWF ประเทศไทย ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour 2023)” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 – 21.30 น. ด้วยการรณรงค์ให้อาคารภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาคม มจธ. ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา…

Read more

Forest Love Planting เนื่องในวันป่าไม้และวันน้ำโลก 2023

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรม Forest Love Planting เนื่องในวันป่าไม้และวันน้ำโลก 2023 โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้าโกงกาง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 730 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ  อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา  กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทางทะเล และเป้าหมายที่ 15…

Read more

Forest Love Planting เนื่องในวันป่าไม้และวันน้ำโลก 2023

Forest Love Planting เนื่องในวันป่าไม้และวันน้ำโลก 2023 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรม Forest Love Planting เนื่องในวันป่าไม้และวันน้ำโลก 2023 โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้าโกงกาง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 730 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน…

Read more

Final Pitching Day 2023

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ “Final Pitching Day” โครงการ Innovation for KMUTT Sustainability 2023 “Change Begins with you” เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคาร Learning Exchange ชั้น 3

Read more

โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมโยธา ปี3 & ปี2

โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมโยธา ปี3 & ปี2 มดโยธารุ่นใหม่หัวใจสีเขียว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม มดโยธารุ่นใหม่หัวใจสีเขียว โดยมีอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้าโกงกาง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 700 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น กิจกรรมนี้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,869 kg CO2 พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน…

Read more

Engineering Games

โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะและบูธกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Games มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) ร่วมกับ สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. และ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะและบูธกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Games เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมอาสาจัดการขยะ ในงานรูปแบบ Speaker Bin หรือ ถังขยะพูดได้เชิญชวนให้ความรู้สำหรับผู้ที่จะทิ้งขยะเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายซึ่งงานดังกล่าวได้รับคำชมและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการจัดงานครั้งต่อไปอีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDG 2030…

Read more

มจธ. รับรางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียวระดับดีเยี่ยม

มจธ.รับมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียวในระดับดีเยี่ยม มุ่งสู่ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality )ในปี2040 วันที่1 มีนาคม 2566 มจธ.เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการจัดการพื้นที่สีเขียวในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2565จากนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมจธ.เป็นหนึ่งในหน่วยงาน 12 แห่ง ในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เข้าร่วมในการประเมินตามเกณฑ์การจัดการพื้นที่สีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนและอากาศแปรปรวน รวมถึงการช่วยฟอกอากาศ และลดมลพิษ โดยเกณฑ์การประเมินครอบคลุมทั้งด้านสัดส่วนพื้นที่สีเขียว องค์ประกอบพืชพรรณ บทบาทหน้าที่พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และข้อมูลพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวของ มจธ.สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนใน SDG 3 Good Health and Well-being มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 11 Sustainable Cities and Communities เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน SDG 12 Responsible Consumption and Production แผนการบริโภคและการพัฒนาที่ยั่งยืน…

Read more

ยี่สิบสองกุมภา ปลูกป่าชายเลนด้วยความรัก

MANGROVE FOREST PLANTING ยี่สิบสองกุมภา ปลูกป่าชายเลนด้วยความรัก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม มจธ.รวมใจปลูกป่าชายเลน บางขุนเทียน MANGROVE FOREST PLANTING ยี่สิบสองกุมภา ปลูกป่าชายเลนด้วยความรัก โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร และประชาคม มจธ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้าโกงกาง และปลูกป่าชายเลนจำนวน 300 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทางทะเล และเป้าหมายที่ 15…

Read more

โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะและบูธกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 17

โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะและบูธกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในงานกีฬา Materials Games ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) ร่วมกับ สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. และ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะและบูธกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในงานกีฬาสานสัมพันธ์วัสดุเกมส์ Materials Games ครั้งที่ 7 ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายจำนวน 7 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมอาสาจัดการขยะ ในงานรูปแบบ Speaker Bin หรือ ถังขยะพูดได้เชิญชวนให้ความรู้สำหรับผู้ที่จะทิ้งขยะเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม…

Read more

“ เพาะรัก Valentine’s Day ” ชวนมา “รักษ์” กัน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ ชมรมบันเทิงและดนตรีสากลจัดกิจกรรม “เพาะรัก Valentine’s Day” ชวนมา “รักษ์” กัน” ภายใต้กิจกรรม THOHBURI MUSIC FESTIVAL #33 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ โดยจัดนิทรรศการความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ Green Nudges รักษ์ที่จะ ลด ส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาแลก ต้นไม้ ต้นไม้ที่ระลึกกลับไปปลูกที่บ้าน และได้เข้าร่วมกิจกรรม Mini Workshop ตกแต่งกระถางต้นไม้ จากวัสดุเหลือใช้ นอกจากนี้ภายในงานยังให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการขยะโดยสนับสนุนแนวคิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มีจุดคัดแยกขยะตามจุดต่างๆภายในงานให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับคำชมและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการจัดงานครั้งต่อไป ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDGs 2030 เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่13 เน้นการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อน และเป้าหมายที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Read more

มจธ.ร่วมกับ กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย แก้ไขปัญหา PM2.5

มจธ.ร่วมกับ กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย แก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในภาคีเครือข่ายในเครือข่าย 60+ EarthHour ของกรุงเทพมหานคร โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 44 องค์กร ในเครือข่าย EarthMonth ลดฝุ่นละออง PM2.5 ภายใต้กิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม.ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมือง ด้วยกัน” โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ จ.กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน และเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมจธ.มุ่งมั่นดำเนินภารกิจต่างๆและส่งเสริมให้ประชาคมมจธ.มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 อาทิ เช่น การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือการเลือกใช้จักรยานในการเดินทาง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม อาทิ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่น…

Read more

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ธีม KMUTT Green & LOW CARBON

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ธีม KMUTT Green & LOW CARBON มจธ.ราชบุรี ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ. สำหรับ พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.ราชบุรี ภายใต้ธีม KMUTT Green & LOW CARBON เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในเรื่องระบบการบริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะ ความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบ มจธ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนนำไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (KMUTT Carbon Neutrality 2040) ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นตามหลักการของการเว้นระยะห่างทางสังคม และ เรื่องการปฏิบัติการหลักการ KMUTT…

Read more

กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาชุมชน สร้างคนหัวใจยั่งยืน

กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาชุมชน สร้างคนหัวใจยั่งยืน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภายในงาน THE 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน “กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาชุมชน สร้างคนหัวใจยั่งยืน” และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2565 (University Student Project Competition 2023) ภายใต้ Theme: Actions toward the low-carbon world ในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มนักศึกษา…

Read more

มจธ.เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

มจธ.เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มจธ.ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์EESH พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน,ศูนย์ EESH และนักศึกษา Green Heart ร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 (THE 7TH ANNUAL CONFERENCE OF SUSTAINABLE UNIVERSITY NETWORK OF THAILAND) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย (SUN THAILAND) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ Actions toward the low-carbon world” ในวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี นายสัมพันธ์ เย็นสาราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา…

Read more

มจธ. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบPeer

มจธ. จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบPeer evaluation สำหรับการประเมินห้องปฏิบัติการภายในองค์กร ( Internal Peer Evaluations) รุ่นที่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบPeer evaluation สำหรับการประเมินห้องปฏิบัติการภายในองค์กร ( Internal Peer Evaluations) รุ่นที่1 ซึ่งจัดอบรมในภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมUX702 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Center), ห้องปฏิบัติการ Chemistry Lab และห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH, คุณศุภชัย เจียมตน, คุณอริยะ ไชยสวัสดิ์ และคณะวิทยากรจากศูนย์…

Read more

ปั๊น ปั่น ปัน บุญ ปี 2

ปั๊น ปั่น ปัน บุญ ปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับเครือข่ายชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. จัดกิจกรรม “ปั๊น ปั่น ปัน บุญ ปี 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานสนับสนุนการสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้าอย่างยั่งยืน KMUTT Walk & Bike Society ไปพร้อมกับการเรียนรู้ชุมชนและร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนในชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ ผ่านกิจกรรมส่งต่อความสุข มอบของขวัญให้กับเยาวชนในชุมชนสร้างธรรมเนียม Green Heart อาสา สานสัมพันธ์ชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษา บุคลากร ประชาคม มจธ. เครือข่ายชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคของขวัญ อาทิเช่น ตุ๊กตา ของเล่น อุปกรณ์การเรียน และหนังสือ เป็นการสนับสนุนการให้ของขวัญโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “ปันกัน” ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่…

Read more

บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)”

มจธ.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)” ให้กับบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH และคุณอมรเทพ คุมสุขได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)” เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแบบองค์รวม ๗ ด้าน นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกของนักวิจัย นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read more

มจธ. จัดฝึกอบรม Train of the Trainer

มจธ. จัดฝึกอบรม Train of the Trainer เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย ( ESPReL) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรตัวคูณ (Train of the Trainer) ด้าน มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย (ESPReL) รุ่นที่ 1 สำหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้าน มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย ( ESPReL) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ EESH และคุณอมรเทพ คุมสุข เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกของนักวิจัย นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร และเรียนรู้วิถีปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 7…

Read more

มจธ.ร่วมกับ VNU Asia Pacific ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า เพาะกล้าไม้

มจธ.ร่วมกับ VNU Asia Pacific ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า เพาะกล้าไม้ ลดคาร์บอน คืนกำไรสู่สังคม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จัดกิจกรรม “มจธ. รวมใจเพาะกล้าไม้ 200,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565” ภายใต้โครงการนำร่องของบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โครงการ VNU CARBON NEUTRALITY 2040 เพาะกล้า เพิ่มป่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 นำโดยคณะผู้บริหารมจธ. ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH สำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน พร้อมด้วยประชาคม มจธ. และคณะผู้บริหารของบริษัท วีเอ็นยู…

Read more

KMUTT ZOM BIKE 2022

KMUTT ZOM BIKE 2022 จักรยานเก่า ฟื้นคืนชีพ ชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. ร่วมกับหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรม Zombike จักรยานเก่า ฟื้นคืนชีพ เปลี่ยนจักรยานคันเก่าให้เป็นคันใหม่ได้ง่ายๆด้วยมือคุณ Change your old bike to be new by your made. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จักรยานและเพิ่มจำนวนการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร Green Society กิจกรรมนี้ได้นำจักรยานเก่า มาซ่อมและทำเป็นจักรยานใหม่จากซากจักรยานใช้แล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนภาคภูมิใจที่ได้ฟื้นคืนชีพจักรยานและทำจักรยาน Zombike กลับไปใช้เอง โดยเรียนรู้ ชิ้นส่วน อะไหล่ ของจักรยานและสามารถนำมาประกอบเองได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. ที่ชวนเพื่อนๆมาฟื้นคืนชีพจักรยานเก่า ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้ Zombike เพื่อนำไปใช้เองในชีวิตประจำวันกว่า 60 คัน ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งนักศึกษาและบุคลากรจำนวนไม่น้อยกว่า…

Read more

EESH ร่วมกิจกรรม ME Energy Saving Day 2022

EESH ร่วมกิจกรรม ME Energy Saving Day 2022 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ME Energy Saving Day 2022 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ. ดร.อธิกร วงศธนวริศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ ประธานจัดกิจกรรมและประธานคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ EESH กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์ แก้วจินดา…

Read more

มจธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ห้องปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัย

มจธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ห้องปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัย Good Practices ดีเด่น ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของ มจธ. เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022 “Safety Culture: Together Towards A Better Tomorrow” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Center) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของภูมิภาค: ภาคกลาง…

Read more

Train the Trainer ขยายผล Green Heart “สู่สังคม สร้างชุมชนยั่งยืน”

Train the Trainer ขยายผล Green Heart “สู่สังคม สร้างชุมชนยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) ร่วมกับ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดกิจกรรม Train the Trainer ขยายผล Green Heart “สู่สังคม สร้างชุมชนยั่งยืน” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ กิจกรรม Pomelo Run ครั้งที่ 2 จ.สมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart ร่วมจัดกิจกรรมขยายผลระบบการจัดการขยะที่ดีสู่ชุมชน โดยได้ทำกิจกรรมอาสาจัดการขยะภายในงาน โดยใช้รูปแบบ Speaker Bin หรือ ถังขยะพูดได้ เชิญชวนให้ความรู้สำหรับผู้ที่จะทิ้งขยะ โดยทำงานร่วมกับผู้นำเยาวชน โรงเรียนวัดบางสะแกในพื้นที่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน อันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียว ที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน งานดังกล่าวได้รับคำชมและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการจัดงานครั้งต่อไปอีกด้วย…

Read more

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ.บางมด ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแบบมืออาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.บางมด ในรูปแบบ New Normal เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในเรื่อง KMUTT New Normal ระบบการบริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะ ความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH และนักศึกษาผู้นำ Green Heart ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบ มจธ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นตามหลักการของการเว้นระยะห่างทางสังคม และ เรื่องการปฏิบัติการหลักการ KMUTT New Normal การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs2030…

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) นำโดยฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้ศูนย์ EESH ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมอาคาร Green Society โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH บรรยายเรื่องการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้ปั่นจักรยานเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

Read more

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศชาติ ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ประธานในพิธี ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนำผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (วมว.) นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลพร้อมกำลังพล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกขามพร้อมกำลังพล โรงเรียนทวีธาภิเษกบางขุนเทียน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ผู้แทนกลุ่ม TC 3 นบก.8 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และร่วมกันปลูกต้นไม้…

Read more

KMUTT Ratchaburi Safety Week # 7th

KMUTT Ratchaburi Safety Week # 7th ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับคณะทำงานด้านความปลอดภัย มจธ. ราชบุรี จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ.ราชบุรี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และเกิดการนำระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดีไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดนิทรรศการ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง ในทุกๆด้าน และจัด สอบ Safety test ให้กับนักศึกษา และมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)พร้อมชุด First-Aid Kit ให้กับทาง มจธ.ราชบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม KMUTT Green Nudges สร้างการรับรู้เข้าใจและชวนเชิญนักศึกษาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ มจธ. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการจัดการ ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 3 :…

Read more

KMUTT Green Nudges Road Show

KMUTT Green Nudges Road Show ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) จัดกิจกรรม KMUTT Green Nudges Road Show เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ณ อาคารธรรมรักษา 1 (หอพักหญิง) เพื่อสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป้าหมายในการที่จะเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษา บุคลากรและพนักงานภายในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมกันส่งผลให้เกิดการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การดำเนินงานและการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมจธ.ในการกำหนดกลยุทธของการพัฒนานักศึกษาบุคลากรให้เป็น Green Heart ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจำนวนกว่า 300 คน ในทุกช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบ Online และ Onsite กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs2030 เป้าหมายที่ 17 เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต และเป้าหมายที่ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

Read more

มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ประธานในพิธี ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนำผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ผู้แทนกลุ่ม TC 3 นบก.8 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ ป่าชายเลนจำนวน 4,410 ต้น ณ พื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…

Read more

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ มจธ.บางมด

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ มจธ.บางมด ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มลพิษในปัจจุบันที่สามารถลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ร่วมกับ ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อกรองฝุ่นละอองและลดอุณหภูมิภายใน มจธ. เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) เพื่อส่งเสริมในด้านการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยมี คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร มจธ. ร่วมปลูกต้นจามจุรี ณ ลาน Learning Garden และร่วมปลูกธรรมรักษา ณ บริเวณ รอบสนามบอล รูปแบบการจัดกิจกรรมถูกจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมตามหลักการ Social Distancing กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 20 คน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 11…

Read more

KMUTT 60+ Earth Hour 2022 “ปิดไฟพร้อมกัน 1 ชั่วโมง

KMUTT 60+ Earth Hour 2022 “ปิดไฟพร้อมกัน 1 ชั่วโมง เพื่อโลกและเพื่อเรา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ร่วมประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในปีนี้ มจธ. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ WWF ประเทศไทย ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 –…

Read more

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

EESH จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มจธ.บางขุนเทียน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแบบมืออาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่ และ พนักงานจ้างเหมาบริการ มจธ.บางขุนเทียน ในรูปแบบ New Normal เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในเรื่อง KMUTT New Normal ระบบการบริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะ ความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และวิธีระงับเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง และพนักงานดูแลสวน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH และนักศึกษาผู้นำ Green Heart ร่วมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบ มจธ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นตามหลักการของการเว้นระยะห่างทางสังคม และ เรื่องการปฏิบัติการหลักการ KMUTT New Normal การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs2030…

Read more

นักศึกษาผู้นำ Green Heart คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักศึกษาผู้นำ Green Heart คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดระดับชาติ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน “มดอาสา สู้ภัยโควิด-19 พลิกวิกฤตสู่โอกาสการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” และคว้ารองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบรางวัลในงานประกวดแข่งขันโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างความยั่งยืนทางการบริโภค อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะสร้างความยั่งยืนทางการบริโภคให้กับประชาคม มจธ.แล้วยังขยายผลเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนเหล่านี้ไปสู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยจนมีผลสำเร็จออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ทีมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ประกอบไปด้วย นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล และนางสาวสุภาวดี ภูสนาม…

Read more

Valentine’s Day

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพราะรักษ์วาเลนไทน์ 14 ก.พ. 2565 นี้ ชวนมา ” รักษ์ สิ่งแวดล้อม” กันเพียงนำขวดน้ำเปล่า 5 ขวด แลกรับต้นโฮย่า ฟรี และได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Mini Workshop สุดน่ารัก ตกแต่งต้นไม้ฟรีไปเลยยยย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสี่ยงทายทำนายดวงเรื่องความรักปีนี้ ถ้าดวงดีรับของรางวัลอีกด้วยน่าาา

Read more

นักศึกษาผู้นำ Green Heart คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน “มดงานสานใจ สู้ภัยโควิด-19” และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “The next Normal : Sustainability Actions for Higher Education during COVID-19” (Student Project Challenge 2021) ภายในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2564 The 6th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand (SUN Thailand 2021) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน KU WebEx Meeting โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart…

Read more

มจธ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

มจธ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารอาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมี รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นปีป จำนวน 9 ต้น รอบสนามฟุตบอล กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือและจำกัดการจัดกิจกรรมให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ในจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 25 คน กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 2030 เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read more

มจธ.ร่วมเปิดตัวโครงการ ถังคัดแยกขยะ 7 Go Green X เพจลุงซาเล้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป และเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัวโครงการ ถังคัดแยกขยะ 7 Go Green X เพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป บนแอปพลิเคชั่น Green2Get เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ Co-Working Space อาคาร THE TARA ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH และดร.ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ EESH เป็นผู้แทน เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก นางจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมกับเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป และเซเว่น อีเลฟเว่น เปลี่ยนถังขยะหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งผู้ใช้สามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้า บริเวณหน้าถัง บนแอปพลิเคชัน Green2Get จะบอกขั้นตอนการคัดแยกและถังที่ควรทิ้งให้ถูกต้อง และสามารถหาผู้รีไซเคิลที่ต้องการวัสดุนั้นๆที่อยู่ใกล้ตัวได้ กิจกรรมนี้สอดคล้องในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย…

Read more