มจธ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ EESH พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมเครือข่ายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร (Zero Waste Station) การทำปุ๋ยหมัก การผลิตก๊าซชีวภาพกลับไปใช้ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกาะพะลวย ที่วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าไปร่วมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับSDGs 2030 เป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 พร้อมคณะดำเนินงานจากศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( EESH ) ได้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ การประชุมเครือข่ายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆยังได้เยี่ยมชมระบบบริหารและการดำเนินการด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน และร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวทางมหาวิทยาลัยยั่งยืนกับชุมชน อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ สู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภาคอื่นของสังคม

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn