วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ มจธ.บางมด

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ มจธ.บางมด ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มลพิษในปัจจุบันที่สามารถลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ร่วมกับ ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อกรองฝุ่นละอองและลดอุณหภูมิภายใน มจธ. เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) เพื่อส่งเสริมในด้านการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยมี คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร มจธ. ร่วมปลูกต้นจามจุรี ณ ลาน Learning Garden และร่วมปลูกธรรมรักษา ณ บริเวณ รอบสนามบอล รูปแบบการจัดกิจกรรมถูกจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมตามหลักการ Social Distancing กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 20 คน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 11 ให้เมืองมีความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 13 การดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกและน้ำอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn