KMUTT Green Nudges Road Show

KMUTT Green Nudges Road Show ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) จัดกิจกรรม KMUTT Green Nudges Road Show เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ณ อาคารธรรมรักษา 1 (หอพักหญิง) เพื่อสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป้าหมายในการที่จะเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษา บุคลากรและพนักงานภายในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมกันส่งผลให้เกิดการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การดำเนินงานและการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมจธ.ในการกำหนดกลยุทธของการพัฒนานักศึกษาบุคลากรให้เป็น Green Heart ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจำนวนกว่า 300 คน ในทุกช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบ Online และ Onsite กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs2030 เป้าหมายที่ 17 เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต และเป้าหมายที่ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn