มจธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ห้องปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัย

มจธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ห้องปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัย Good Practices ดีเด่น ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของ มจธ. เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022 “Safety Culture: Together Towards A Better Tomorrow” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Center) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของภูมิภาค: ภาคกลาง ในการนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัย Good Practices และได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานด้านมาตราฐานความปลอดภัยที่เป็น Good Pratices ดีเด่น ประจำปี 2565 และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH เป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการขึ้นรับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุ (BPCL) โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ, ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางชีวภาพ (Biological Characterization) โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการ Chemistry Lab ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีนักวิจัยเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน KMUTT received the first prize outstanding Good Practices Safety Standard Laboratory of the Year 2022 King Mongkut’s University of Technology Thonburi by the Energy, Environment, Safety and Health (EESH) and the laboratory network of KMUTT attended the 3rd Laboratory Safety Network Annual Meeting held by the National Research Council of Thailand (NRCT) in collaboration with Chiang Mai University on November 10, 2022, at the convention center meeting room, Chiang Mai Grandview Hotel, Chiang Mai Province. By winning the award Presentation of the work on safety standards that are the outstanding Good Practices of the year 2022.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn