Train the Trainer ขยายผล Green Heart “สู่สังคม สร้างชุมชนยั่งยืน”

Train the Trainer ขยายผล Green Heart “สู่สังคม สร้างชุมชนยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) ร่วมกับ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดกิจกรรม Train the Trainer ขยายผล Green Heart “สู่สังคม สร้างชุมชนยั่งยืน” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ กิจกรรม Pomelo Run ครั้งที่ 2 จ.สมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart ร่วมจัดกิจกรรมขยายผลระบบการจัดการขยะที่ดีสู่ชุมชน โดยได้ทำกิจกรรมอาสาจัดการขยะภายในงาน โดยใช้รูปแบบ Speaker Bin หรือ ถังขยะพูดได้ เชิญชวนให้ความรู้สำหรับผู้ที่จะทิ้งขยะ โดยทำงานร่วมกับผู้นำเยาวชน โรงเรียนวัดบางสะแกในพื้นที่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน อันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียว ที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน งานดังกล่าวได้รับคำชมและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการจัดงานครั้งต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ในงาน Bangsakae Pomelo Run ซึ่งจัดโดยชุมชนบางสะแก จ.สมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิดจัดงานวิ่ง แนวอีโค โชว์ธรรมชาติ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงเชียร์ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2000 คน ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDG 2030 เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn