EESH ร่วมกิจกรรม ME Energy Saving Day 2022

EESH ร่วมกิจกรรม ME Energy Saving Day 2022 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (EESH) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ME Energy Saving Day 2022 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ. ดร.อธิกร วงศธนวริศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ ประธานจัดกิจกรรมและประธานคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ EESH กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์ แก้วจินดา รองประธานจัดกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำและพลังงาน เป็นการตอบสนองนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน กิจกรรมนี้สอดคล้องในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และเป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพลังงานและทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน EESH participated in ME Energy Saving Day 2022 The Energy, Environment, Safety and Health (EESH) collaborated opening ceremony of the ME Energy Saving Day 2022 event on November 25, 2022, at 1st floor, Witsawawatthana Building.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn