มจธ.ร่วมกับ VNU Asia Pacific ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า เพาะกล้าไม้

มจธ.ร่วมกับ VNU Asia Pacific ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า เพาะกล้าไม้ ลดคาร์บอน คืนกำไรสู่สังคม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จัดกิจกรรม “มจธ. รวมใจเพาะกล้าไม้ 200,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565” ภายใต้โครงการนำร่องของบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โครงการ VNU CARBON NEUTRALITY 2040 เพาะกล้า เพิ่มป่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 นำโดยคณะผู้บริหารมจธ. ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH สำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน พร้อมด้วยประชาคม มจธ. และคณะผู้บริหารของบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 7,010 ต้น ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนกล้าไม้ต้นโกงกางจำนวน 5,000 ต้น รวมเป็นเงิน 50,000 บาท กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเราสืบไป กิจกรรมดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกและน้ำอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn