ปั๊น ปั่น ปัน บุญ ปี 2

ปั๊น ปั่น ปัน บุญ ปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับเครือข่ายชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. จัดกิจกรรม “ปั๊น ปั่น ปัน บุญ ปี 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานสนับสนุนการสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้าอย่างยั่งยืน KMUTT Walk & Bike Society ไปพร้อมกับการเรียนรู้ชุมชนและร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนในชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ ผ่านกิจกรรมส่งต่อความสุข มอบของขวัญให้กับเยาวชนในชุมชนสร้างธรรมเนียม Green Heart อาสา สานสัมพันธ์ชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษา บุคลากร ประชาคม มจธ. เครือข่ายชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคของขวัญ อาทิเช่น ตุ๊กตา ของเล่น อุปกรณ์การเรียน และหนังสือ เป็นการสนับสนุนการให้ของขวัญโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “ปันกัน” ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร ของ มจธ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และขยายผลการทำความดีให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอันเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยในด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป กิจกรรมนี้สอดคล้องในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 11 เมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 แผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn