“ เพาะรัก Valentine’s Day ” ชวนมา “รักษ์” กัน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ ชมรมบันเทิงและดนตรีสากลจัดกิจกรรม “เพาะรัก Valentine’s Day” ชวนมา “รักษ์” กัน” ภายใต้กิจกรรม THOHBURI MUSIC FESTIVAL #33 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ โดยจัดนิทรรศการความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ Green Nudges รักษ์ที่จะ ลด ส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาแลก ต้นไม้ ต้นไม้ที่ระลึกกลับไปปลูกที่บ้าน และได้เข้าร่วมกิจกรรม Mini Workshop ตกแต่งกระถางต้นไม้ จากวัสดุเหลือใช้ นอกจากนี้ภายในงานยังให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการขยะโดยสนับสนุนแนวคิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มีจุดคัดแยกขยะตามจุดต่างๆภายในงานให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับคำชมและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการจัดงานครั้งต่อไป ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDGs 2030 เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่13 เน้นการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อน และเป้าหมายที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn