โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะและบูธกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Games มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวนามัย (ศูนย์EESH) ร่วมกับ สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. และ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะและบูธกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Games เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมอาสาจัดการขยะ ในงานรูปแบบ Speaker Bin หรือ ถังขยะพูดได้เชิญชวนให้ความรู้สำหรับผู้ที่จะทิ้งขยะเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการขยายผลในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะก่อให้เกิดการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายซึ่งงานดังกล่าวได้รับคำชมและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการจัดงานครั้งต่อไปอีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDG 2030 เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn