EESH ร่วมกับ CIC จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025(2017) หลักสูตรที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์การวัดและความไม่แน่นอนของการวัดวิเคราะห์ Measurement and Uncertainty Analysis

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม ISO/IEC 17025(2017) ในหลักสูตรที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์การวัดและความไม่แน่นอนของการวัดวิเคราะห์ Measurement and Uncertainty Analysis โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการเข้าร่วมในการจัดทำมาตรฐานพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 (2017) และเพื่อพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยและบริการ ให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลจากห้องปฏิบัติการ และเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยและให้บริการภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (2017) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนำระบบไปสู่การปฏิบัติทำให้ผลการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กิจกรรมฝึกอบรมจัดขึ้นในวันที่14-15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น7 อาคารอเนกประสงค์ มจธ. บางมด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวนทั้งหมด 50 คน กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 12 ระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn