KMUTT 60 Earth Hour 2023 ” Biggest Hour for Earth

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์

มหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour 2023)” ในปีนี้ มจธ. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ WWF ประเทศไทย ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour 2023)” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 – 21.30 น. ด้วยการรณรงค์ให้อาคารภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาคม มจธ. ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อแสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็นทั้งนี้ มจธ. ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายชัดเจนด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วม อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของ มจธ. ภายในปี ค.ศ. 2040 (KMUTT Carbon Neutrality 2040) เพื่อขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมของประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs2030 เป้าหมายที่ 17 เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต และเป้าหมายที่ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn