มจธ. รับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิเวศเพื่อนักศึกษาและผู้เรียนรู้ คุณกมลธร จรัลรัมย์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย คุณสุทิพา แซ่ตัน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน คุณปรีชา อาการศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนสำนักบริหารอาคารและสถานที่ คุณราเชนทร์ วงแหวน หัวหน้าฝ่ายกายภาพสำนักบริหารอาคารและสถานที่ คุณเฉลิมศักดิ์ เจริญสุข สำนักบริหารอาคารและสถานที่ คุณศศิธร ทรงสกุล กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด คุณวินัย แสนสุข สำนักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะดำเนินงานจากศูนย์ EESH และหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กทม.พื้นที่ 2

ในการเข้าตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม LIB 108 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด โดยมี คุณอมรเทพ คุมสุข ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยจากศูนย์ EESH นำเสนอระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ตามนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มีการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี KMUTT TOTAL COMMITMENT : Safety in all we do “มจธ. ยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราทำ” พร้อมทั้งนำคณะกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการความปลดภัย และระบบบริหารจัดการระบบต่างๆ ประกอบไปด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่9 และรัชกาลที่ 10 ณ สำนักหอสมุด ชมรมนักศึกษา EMS Volunteer / SAVE LIFE NIGHT CARE ณ สำนักงานกิจการนักศึกษา รวมทั้งเยี่ยมชมระบบการจัดการภายในโรงอาหาร ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี และระบบความปลอดภัยโดยใช้ CCTV ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2566 มจธ. ได้สมัครเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งทางคณะกรรมการได้ชื่นชมระบบบริหารจัดการของ มจธ. พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารความปลอดภัยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn